ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสาขาคอมพิวเตอร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

ตัวแทนคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือการทำวิจัยร่วมกัน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน Stochastic Decision และ Natural Language Processing รวมถึงความร่วมมือในด้านฝึกงาน และสหกิจศึกษา

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ และคณาจารย์ได้เข้าเยี่ยม และหารือความร่วมมืองานวิจัยกับศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center) เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสหกิจศึกษา กับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น “CMU Lifelong Education” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอบรมสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือหัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยี AI เพื่อการประกอบธุรกิจในอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องเอื้องหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เริ่มต้นจากงานวิจัย Research to Market : R2M 2020

ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา นายฐปนพงษ์ จันตะมะ และ นายวรวิช แก้วพลิก ได้นำเสนองานวิจัย ในหัวข้อ “Application of Machine Learning to Classify Objects in Astronomical Imagery” และ “Machine Learning in Variable Star Classification” ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมหารือการจัด Workshop ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และภาควิชาวิทยาการคอม คณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา