ประวัติภาควิชา

        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530 ได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเปิดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันภาควิชาได้เปิดหลักสูตรทั้งระดับ ปริญญาตรี โท และ เอก ในระดับ บัณฑิตศึกษาเปิด ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ทั้งแผน ก และ แผน ข ได้ผลิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีไปแล้ว กว่า 1000 คน ปริญญาโท กว่า 200 คน เข้าสู่สังคม โดยเป็น เจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท อาจารย์ มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และ อื่นๆ       

        ด้านงานวิจัย  คณาจารย์ของภาควิชาได้ผลิตผลงานด้านวิจัยใน หลาย ๆ สาขา เช่น  Theory of computation, Bioinformatics, NLP, Biomedical Engineering, Software Engineering, Networking, Evolutionary Algorithm  เป็นต้น

        ด้านบริการวิชาการ  ภาควิชาได้จัดอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ  ต่าง ๆ มากมาย เพื่อถ่ายทอด  แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ สู่ชุมชน  ระหว่างนักวิจัย  นักศึกษา  และ นักเรียน  ในปี 2010 ภาควิชาเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ NCSEC  และการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับชาติครั้งที่ 6 

        ด้านความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งใน และ ต่างประเทศ  ภาควิชาได้ลงนามบันทึกความจำ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น University of  Woolongon (ออสเตรเลีย), Armstrong Atlantic State University (อเมริกา),National Chung Cheng University (ไต้หวัน)  เป็นต้น

        บุคลากรของภาควิชา  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาภาควิชาให้เป็นภาควิชาชั้น แนวหน้าของประเทศ เพื่อสอดคล้องวิสัยทัศน์ ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ วิจัยที่เป็นเลิศระดับสากล และมีการจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่นำไปสู่การพึ่งตนเอง