ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้า กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION)

โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943414-16 ต่อ 101 หรือทางอีเมล arisa.t@cmu.ac.th

Link

ขอขอบคุณล่วงหน้าในจิตกุศลของท่าน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
(หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)