วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้นำในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ


พันธกิจ

1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
      ทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
2.  ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา
      วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหา
      และพัฒนาสังคมของประเทศ 
3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
      ของชุมชนและประเทศ 
4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี


ภารกิจ

แนวทางการบริหารงานภาควิชาฯเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
2.  ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา
3.  ยุทธศาสตร์การวิจัย
4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา
7. ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา