อาจารย์

Churee
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Associate Professor Dr.CHUREE TECHAWUT
Tel: 053-943412 ต่อ 102
Email: churee.t@cmu.ac.th
Research Interests: Human-Computer Interaction, Information Visualization, Knowledge Engineering
Personal Website

thumbnail_DSC02567a - Copy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหาร

Assistant Professor Dr.Suphakit Awiphan
Tel:
053-943412 ต่อ 116
Email: suphakit_a(at)outlook.com
Research Interests: Adaptive Video Streaming, Multimedia Networks, Future Internet Architecture, P2P Networks
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Associate Professor Dr.Ekkarat Boonchieng
Tel:
053-943412
Email: ekkarat@boonchieng.net
Research Interests: Cloud Computing, Image Processing, Biomedical Engineering
Personal Website

Wijak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

Assistant Professor Dr.Wijak Srisujjalertwaja
Tel:
053-943412 ต่อ 124
Email: wijak.cscmu@gmail.com
Research Interests: Information Retrieval, Knowledge Discovery, Intelligent Agent Research Group (IARG), Researcher
Personal Website

Worawut
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Dr.Worawut Srisukkham
Tel:
053-943412 ต่อ 211
Email: worawut.s@cmu.ac.th
Research Interests: Machine Learning, Neural Networks, Image Processing, Computer Hardware Interfacing and Controlling System, Intelligent Medical Diagnosis, Human Blood Diagnosis to Identify Cancer
Personal Website

Wacharee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Watcharee Jumpamule
Tel:
053-943412 ต่อ 122
Email: wjumpa@gmail.com
Research Interests: Software Engineering (Formal Method), Embeded Sys., Modeling and Simulation
Personal Website

Samerkae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Samerkae Somhom
Tel:
053-943412 ต่อ 123
Email: samerkae.s@cmu.ac.th, samnoi@yahoo.com
Research Interests: Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
Personal Website

Metinee-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

Assistant Professor Dr.Matinee Kiewkanya
Tel:
053-943412 ต่อ 113
Email: matinee.k@cmu.ac.th
Research Interests: Software Metrics, Software Improvement, O-O Technology
Personal Website

Chumpon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Chumphol Bunkhumpornpat
Tel:
053-943412 ต่อ 218
Email: chumphol.b@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition, Data Mining, Data Science
Personal Website

Areerat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Areerat Trongratsameethong
Tel:
053-943412 ต่อ 221
Email: areerat.t@cmu.ac.th
Research Interests: Database, Query Optimization
Personal Website

Varin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Varin Chouvatut
Tel:
053-943412 ต่อ 118
Email: varin.ch@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision (or Machine Vision), Web-based Applications
Personal Website

Wattana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Wattana Jindaluang
Tel:
053-943412 ต่อ 117
Email: wjindaluang@gmail.com
Research Interests: Approximation Algorithms, Graph Theory
Personal Website

Wasana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์

Assistant Professor Wassana Naiyapo
Tel:
053-943412 ต่อ 125
Email: wassanacs@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

Noparat
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์
อาจารย์

Noparut Vanitchanant
Tel:
053-943412 ต่อ 126
Email: noparutceess@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

Prapaporn
อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชอังกูร
อาจารย์

Dr.Prapaporn Techa-Angkoon
Tel:
053-943412 ต่อ 216
Email: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
Research Interests: Computational Biology, Bioinformatics, Data Mining, and Machine Learning
Personal Website

Suthasinee
อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรี

Dr.Sutasinee Thovuttikul
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)
Personal Website

Papangkorn
อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
อาจารย์

Dr.Papangkorn Inkeaw
Tel:
053-943412 ต่อ 111
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing
Personal Website

Thapanapong
อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
อาจารย์

Dr.Thapanapong Rukkanchanunt
Tel:
053-943412
Email: thapanapong.r@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
Personal Website