อาจารย์

Churee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Tel: 053-943412 ต่อ 102
Email: churee.t@cmu.ac.th
Research Interests: Human-Computer Interaction, Information Visualization, Knowledge Engineering
Personal Website

Wacharee
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 122
Email: wjumpa@gmail.com
Research Interests: Software Engineering (Formal Method), Embeded Sys., Modeling and Simulation
Personal Website

Samerkae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

Tel: 053-943412 ต่อ 123
Email: samerkae.s@cmu.ac.th, samnoi@yahoo.com
Research Interests: Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
Personal Website

Metinee-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 113
Email: matinee.k@cmu.ac.th
Research Interests: Software Metrics, Software Improvement, O-O Technology
Personal Website

Varin
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 118
Email: varin.ch@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision (or Machine Vision)
Personal Website

Wattana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 117
Email: wjindaluang@gmail.com
Research Interests: Approximation Algorithms, Graph Theory
Personal Website

Prapaporn
อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชอังกูร
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 216
Email: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
Research Interests: Computational Biology, Bioinformatics, Data Mining, and Machine Learning
Personal Website

Suthasinee
อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)
Personal Website

Papangkorn
อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 111
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing
Personal Website

Thapanapong
อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
อาจารย์

Tel: 053-943412
Email: thapanapong.r@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
Personal Website