อาจารย์

Churee
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Associate Professor Dr.CHUREE TECHAWUT
Tel: 053-943412 ต่อ 102
Email: churee.t@cmu.ac.th
Research Interests: Human-Computer Interaction, Information Visualization, Knowledge Engineering
Personal Website

Jakramate
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

Assistant Professor Dr.Jakramate Bootkrajang
Tel:
053-943412 ต่อ 214
Email: jakramate.b@cmu.ac.th
Research Interests: Machine learning, Statistical Machine Learning, Learning under uncertainty, Lifelong machine learning
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Associate Professor Dr.Ekkarat Boonchieng
Tel:
053-943412
Email: ekkarat@boonchieng.net
Research Interests: data communication, computer networking, computer security, computer graphics, image processing, cloud computing, IOT, blockchain, data science and biomedical engineering.
Personal Website

Dussadee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Assistant Professor Dr.Dussadee Praserttitipong
Tel:
053-943412 ต่อ 121
Email: dussadee.p@cmu.ac.th
Research Interests: Data Warehousing, Recommender Sysytem, Knowledge Discovery, Software Engineering, Education Data Mining
Personal Website

thumbnail_DSC02567a - Copy
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Assistant Professor Dr.Suphakit Awiphan
Tel:
053-943412 ต่อ 116
Email: suphakit_a(at)outlook.com
Research Interests: Adaptive Video Streaming, Multimedia Networks, Future Internet Architecture, P2P Networks
Personal Website

Wijak
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

Assistant Professor Dr.Wijak Srisujjalertwaja
Tel:
053-943412 ต่อ 124
Email: wijak.cscmu@gmail.com
Research Interests: Information Retrieval, Knowledge Discovery, Intelligent Agent Research Group (IARG), Researcher
Personal Website

Worawut
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Dr.Worawut Srisukkham
Tel:
053-943412 ต่อ 211
Email: worawut.s@cmu.ac.th
Research Interests: Machine Learning, Neural Networks, Image Processing, Computer Hardware Interfacing and Controlling System, Intelligent Medical Diagnosis, Human Blood Diagnosis to Identify Cancer
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
รองศาสตราจารย์

Associate Professor Dr.Jeerayut Chaijaruwanich
Tel:
053-943412 ต่อ 115
Email: jeerayut.c@cmu.ac.th
Research Interests: Bioinformatics, Machine Learning
Personal Website

Varin
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต
รองศาสตราจารย์

Associate Professor Dr.Varin Chouvatut
Tel:
053-943412 ต่อ 118
Email: varin.ch@cmu.ac.th
Research Interests: Computer Vision, 3D Reconstruction, 2D and 3D Motion Processing, Image Processing, Augmented (Mixed) Reality, Virtual Reality, Computer Graphics, Machine Learning, Artificial Intelligence, Web-based Applications, Medical Imaging Analysis
Personal Website

Samerkae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Samerkae Somhom
Tel:
053-943412 ต่อ 123
Email: samerkae.s@cmu.ac.th, samnoi@yahoo.com
Research Interests: Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
Personal Website

Metinee-02
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Matinee Kiewkanya
Tel:
053-943412 ต่อ 113
Email: matinee.k@cmu.ac.th
Research Interests: Software Metrics, Software Improvement, Machine Learning
Personal Website

Chumpon
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Chumphol Bunkhumpornpat
Tel:
053-943412 ต่อ 218
Email: chumphol.b@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition, Data Mining, Data Science
Personal Website

Areerat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Areerat Trongratsameethong
Tel:
053-943412 ต่อ 221
Email: areerat.t@cmu.ac.th
Research Interests: Database, Query Optimization
Personal Website

Wattana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Wattana Jindaluang
Tel:
053-943412 ต่อ 117
Email: wjindaluang@gmail.com
Research Interests: Approximation Algorithms, Graph Theory
Personal Website

Papangkorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Dr.Papangkorn Inkeaw
Tel:
053-943412 ต่อ 111
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing
Personal Website

Wasana
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์

Assistant Professor Wassana Naiyapo
Tel:
053-943412 ต่อ 125
Email: wassanacs@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

Benjamas
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ปัญญางาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Assistant Professor Benjamas Panyangam
Tel:
053-943412 ต่อ 112
Email: bpanyangam@yahoo.com
Research Interests:
Personal Website

Prakarn
อาจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร
อาจารย์

Dr.Prakarn Unachak
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: fortmanpung@gmail.com
Research Interests: Evolutionary Computing, Optimization
Personal Website

Noparat
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์
อาจารย์

Noparut Vanitchanant
Tel:
053-943412 ต่อ 126
Email: noparutceess@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

Prapaporn
อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชอังกูร
อาจารย์

Dr.Prapaporn Techa-Angkoon
Tel:
053-943412 ต่อ 216
Email: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
Research Interests: Computational Biology, Bioinformatics, Data Mining, and Machine Learning
Personal Website

Suthasinee
อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
อาจารย์

Dr.Sutasinee Thovuttikul
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)
Personal Website

Thapanapong
อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
อาจารย์

Dr.Thapanapong Rukkanchanunt
Tel:
053-943412
Email: thapanapong.r@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
Personal Website

Kamonphop
อาจารย์ ดร.กมลภพ ศรีโสภา
อาจารย์

Dr.Kamonphop Srisopha
Tel:
053-943412
Email: srisopha@alumni.usc.edu
Research Interests: Software Engineering, Requirement Engineering, Mining Software Repositories, Software Maintenance and Evolution
Personal Website

Kornprom
อาจารย์ ดร.กรพรหม พิกุลแก้ว
อาจารย์

Dr.Kornprom Pikulkaew
Tel:
053-943412
Email: kornprom_p@cmu.ac.th
Research Interests: Computer Vision, Image Processing, Animation, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), 2D & 3D Games, Mixed Reality, Metaverse
Personal Website