อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Tel: 053-943412 ต่อ 102
Email: churee.t@cmu.ac.th
Research Interests: Human-Computer Interaction, Information Visualization, Knowledge Engineering
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จำปามูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 122
Email: wjumpa@gmail.com
Research Interests: Software Engineering (Formal Method), Embeded Sys., Modeling and Simulation
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท

Tel: 053-943412 ต่อ 123
Email: samerkae.s@cmu.ac.th, samnoi@yahoo.com
Research Interests: Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 113
Email: matinee.k@cmu.ac.th
Research Interests: Software Metrics, Software Improvement, O-O Technology
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 118
Email: varin.ch@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision (or Machine Vision)
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 117
Email: wjindaluang@gmail.com
Research Interests: Approximation Algorithms, Graph Theory
Personal Website

อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชอังกูร
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 216
Email: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
Research Interests: Evolutionary Computing, Optimization
Personal Website

อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)
Personal Website

อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
อาจารย์

Tel: 053-943412 ต่อ 111
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing
Personal Website

อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
อาจารย์

Tel: 053-943412
Email: thapanapong.r@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
Personal Website