อาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Assistant Professor Dr.Ratsameetip Wita
Tel:
053-943412 ต่อ 215
Email: ratsameetip.w@cmu.ac.th
Research Interests: Security management, webservice, ontology and semantic
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Assistant Professor Dr.Jakramate Bootkrajang
Tel:
053-943412 ต่อ 214
Email: jakramate.b@cmu.ac.th
Research Interests: Machine learning, Statistical Machine Learning, Learning under uncertainty, Lifelong machine learning
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสหกิจศึกษาและฝึกอบรม

Assistant Professor Dr.Prakarn Unachak
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: fortmanpung@gmail.com
Research Interests: Evolutionary Computing, Optimization
Personal Website

อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา

Dr.Sutasinee Thovuttikul
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)
Personal Website

อาจารย์ ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ

Dr.Thapanapong Rukkanchanunt
Tel:
053-943412
Email: thapanapong.r@cmu.ac.th
Research Interests: Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
รองอธิการบดีในงานเทคโนโลยีดิจิทัลและกฏหมาย

Associate Professor Dr.Rattasit Sukhahuta
Tel:
053-943412
Email: rattasit.s@cmu.ac.th
Research Interests: Natural Language Processing (NLP)
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Associate Professor Dr.Ekkarat Boonchieng
Tel:
053-943412
Email: ekkarat@boonchieng.net
Research Interests: data communication, computer networking, computer security, computer graphics, image processing, cloud computing, IOT, blockchain, data science and biomedical engineering.
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Assistant Professor Dr.Dussadee Praserttitipong
Tel:
053-943412 ต่อ 121
Email: dussadee.p@cmu.ac.th
Research Interests: Data Warehousing, Recommender Sysytem, Knowledge Discovery, Software Engineering, Education Data Mining
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Assistant Professor Dr.Suphakit Awiphan
Tel:
053-943412 ต่อ 116
Email: suphakit_a(at)outlook.com
Research Interests: Adaptive Video Streaming, Multimedia Networks, Future Internet Architecture, P2P Networks
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

Assistant Professor Dr.Wijak Srisujjalertwaja
Tel:
053-943412 ต่อ 124
Email: wijak.cscmu@gmail.com
Research Interests: Recommender System
e-Scholar

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Dr.Worawut Srisukkham
Tel:
053-943412 ต่อ 211
Email: worawut.s@cmu.ac.th
Research Interests: Machine Learning, Neural Networks, Image Processing, Computer Hardware Interfacing and Controlling System, Intelligent Medical Diagnosis, Human Blood Diagnosis to Identify Cancer
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ

Assistant Professor Dr.Papangkorn Inkeaw
Tel:
053-943412 ต่อ 111
Email: papangkorn.i@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition and Machine Learning Feature Engineering Signal and Image Processing
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

Associate Professor Dr.Jeerayut Chaijaruwanich
Tel:
053-943412 ต่อ 115
Email: jeerayut.c@cmu.ac.th
Research Interests: Bioinformatics, Machine Learning
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ

Associate Professor Dr.CHUREE TECHAWUT
Tel: 053-943412 ต่อ 102
Email: churee.t@cmu.ac.th
Research Interests: Human-Computer Interaction, Information Visualization, Knowledge Engineering
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร

Associate Professor Dr.Chumphol Bunkhumpornpat
Tel:
053-943412 ต่อ 218
Email: chumphol.b@cmu.ac.th
Research Interests: Pattern Recognition, Data Mining, Data Science
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต

Associate Professor Dr.Varin Chouvatut
Tel:
053-943412 ต่อ 118
Email: varin.ch@cmu.ac.th
Research Interests: Computer Vision, 3D Reconstruction, 2D and 3D Motion Processing, Image Processing, Augmented (Mixed) Reality, Virtual Reality, Computer Graphics, Machine Learning, Artificial Intelligence, Web-based Applications, Medical Imaging Analysis
Personal Website

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา จินดาหลวง

Associate Professor Dr.Wattana Jindaluang
Tel:
053-943412 ต่อ 117
Email: wjindaluang@gmail.com
Research Interests: Approximation Algorithms, Graph Theory
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม

Assistant Professor Dr.Samerkae Somhom
Tel:
053-943412 ต่อ 123
Email: samerkae.s@cmu.ac.th, samnoi@yahoo.com
Research Interests: Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง

Assistant Professor Dr.Areerat Trongratsameethong
Tel:
053-943412 ต่อ 221
Email: areerat.t@cmu.ac.th
Research Interests: Database, Query Optimization
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ

Assistant Professor Dr.Matinee Kiewkanya
Tel:
053-943412 ต่อ 113
Email: matinee.k@cmu.ac.th
Research Interests: Software Metrics, Software Improvement, Machine Learning
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ

Assistant Professor Dr.Jakarin Chawachat
Tel:
053-943412 ต่อ 213
Email: jakarin.c@cmu.ac.th
Research Interests: Network Design Problems and Graph Theory, P2P Network
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา นัยโพธิ์

Assistant Professor Wassana Naiyapo
Tel:
053-943412 ต่อ 125
Email: wassanacs@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ปัญญางาม

Assistant Professor Benjamas Panyangam
Tel:
053-943412 ต่อ 112
Email: bpanyangam@yahoo.com
Research Interests:
Personal Website

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์

Noparut Vanitchanant
Tel:
053-943412 ต่อ 126
Email: noparutceess@gmail.com
Research Interests:
Personal Website

อาจารย์ ดร.ประภาพร เตชอังกูร

Dr.Prapaporn Techa-Angkoon
Tel:
053-943412 ต่อ 216
Email: prapaporn.techaang@cmu.ac.th
Research Interests: Computational Biology, Bioinformatics, Data Mining, and Machine Learning
Personal Website

อาจารย์ ดร.กมลภพ ศรีโสภา

Dr.Kamonphop Srisopha
Tel:
053-943412
Email: srisopha@alumni.usc.edu
Research Interests: Software Engineering, Requirement Engineering, Mining Software Repositories, Software Maintenance and Evolution
Personal Website

อาจารย์ ดร.กรพรหม พิกุลแก้ว

Dr.Kornprom Pikulkaew
Tel:
053-943412
Email: kornprom_p@cmu.ac.th
Research Interests: Computer Vision, Image Processing, Animation, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), 2D & 3D Games, Mixed Reality, Metaverse
Personal Website

อาจารย์กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช

Tel:
Email: kittipitch.k@cmu.ac.th
Research Interests: Simulation Modeling

อาจารย์สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
(ลาศึกษาต่อ)

Tel:
Email:
Research Interests: Bioinformatics