Computer Science

Chiang Mai University

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (รอบที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 8  – 21 มิถุนายน 2563

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี และอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน DataAnalytics ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54 ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2562 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี

Announcement

Gallery