Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 204100 (IT and Modern LIfe) ภาคการศึกษาที่ 2/65 ติดตามประกาศบน Mango Canvas ของรายวิชาที่ http://cmu.to/cs100current อย่างสม่ำเสมอ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ที่ https://cmu.to/csjob

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ “

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ”

หลักสูตรอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI” รุ่นที่ 2

เปิดอบรมรุ่น 2 แล้ว มาเรียนกันเยอะ ๆ นะ!!! . ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น...

Read More

ผู้ที่สนใจอบรม หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner) รุ่นที่ 1

มารู้จักกับ RapidMiner ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไร มาลงเรียน Online ด้วยกันเถอะ!!! หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence...

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร...

Read More

ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

สำหรับการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17 ซึ่งครั้งนี้จัดโดย ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมผู้แทนจากศูนย์ สอวน....

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเพื่อนร่วมทีม ARTHICHEN ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ในการประกวด “EGAT Animation Awards...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์