Computer Science

Chiang Mai University

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54 ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2562 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Adastra Hackathon ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ นายจักรพงษ์ หลวงพงษ์ นายพิศลย์ เรือนอินทร์ นายนนท์ปวิธ ยศวงศ์รัศมี นายบริรัฐ คำปิงยศ นายประหยัด ปวงจักร์ทา นายศุภวิชญ์ วัฒนไพโรจน์รัตน์ และนายไกรสรวัฒน์ ปัญโญ

ขอแสดงความยินดี กับนายประหยัด ปวงจักร์ทา นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในโครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี