Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.  – 27 ธ.ค. 63

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2563

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี

Announcement

Announcement

Gallery