Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบ 2)

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 เดือนมกราคม 2564
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์”
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น และอาจารย์ผู้สอนดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงมโนภาพข้อมูลสำหรับผู้เรียนระดับต้นด้วย Advanced Microsoft Excel” 📅 ในวันที่...

Read More

เปิดรับสมัคร “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine learning techniques for Bioinformatics applications)”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดสอน “หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับงานประยุกต์ ด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Basic data analysis with machine...

Read More

⭐เปิดรับสมัครรอบที่ 2 (เรียน Online ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New...

Read More

กิจกรรมบริจาคโลหิตของคณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีการจัดที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะมีการจัดกิจกรรมที่อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9:00...

Read More

เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent data analysis) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New...

Read More

เปิดรับสมัคร TCAS’64 รอบที่ 1

ระหว่างวันที่ 6 – 15 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/IUvfi ตามเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์...

Read More

ประกาศ เรื่องขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า

ทางภาควิชาฯ ขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเขียน กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Online ผ่านโปรแกรม...

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์