Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 204100 (IT and Modern LIfe) ภาคการศึกษาที่ 2/65 ติดตามประกาศบน Mango Canvas ของรายวิชาที่ http://cmu.to/cs100current อย่างสม่ำเสมอ

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ คุณถนอม กองใจ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ” ช้างทองคำ” ประจำปี 2565 รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม

หลักสูตรอบรม

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2.

กลับมาอีกครั้ง กับหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)”...

Read More

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI” รุ่นที่ 2

เปิดอบรมรุ่น 2 แล้ว มาเรียนกันเยอะ ๆ นะ!!! . ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น...

Read More

ประชาสัมพันธ์

📣เปิดรับสมัคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 . กำหนดการรับสมัคร...

Read More

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร...

Read More

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Read More

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ”

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์