Computer Science

Chiang Mai University

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี

News

75424706_2597312183645851_4797725017934659584_n - ReSize

ขอแสดงความยินดี กับนายประหยัด ปวงจักร์ทา นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกอันดับ 1 จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในโครงการ Innovation Internship Program: Satellite Telecom Engineer (Ignite Star) 2019 รุ่นที่ 1

74674992_746747802415712_1516259958138601472_o

แสดงความยินดีกับ นายวรกันต์ อะทะ และนายวชิระ นรสิงห์ นศ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ นศ. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM-ICPC ได้อันดับที่ 9 จาก 100 ทีมทั่วประเทศ โดยมี ผศ. ดร.จักริน ชวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุมทีม

นักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 The Fifteenth Thailand Olympiad in Informatics 2019 (15th – TOI 2019) ณ มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างวันที่ 4 – 7 มิ.ย. 2562