Computer Science

Chiang Mai University

News_New2
Program_new
Teacher_New
Donate_New
Course_3
Contact_new

ขอให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 204100 (IT and Modern LIfe) ภาคการศึกษาที่ 2/65 ติดตามประกาศบน Mango Canvas ของรายวิชาที่ http://cmu.to/cs100current อย่างสม่ำเสมอ

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2

📣📣 รอบ 2 มาแล้วจ้า ผู้ที่พลาดการสมัครรอบ 1 มาสมัครกันได้นะ 📣📣

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

หลักสูตรอบรม

เปิดรับสมัครหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)” รุ่นที่ 2.

กลับมาอีกครั้ง กับหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วย RapidMiner (Intelligence Data analysis with RapidMiner)”...

Read More

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงมโนภาพข้อมูลด้วย Power BI” รุ่นที่ 2

เปิดอบรมรุ่น 2 แล้ว มาเรียนกันเยอะ ๆ นะ!!! . ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น...

Read More

ประชาสัมพันธ์

📣📣 รอบ 2 มาแล้วจ้า ผู้ที่พลาดการสมัครรอบ 1 มาสมัครกันได้นะ 📣📣

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบ 2)....

Read More

📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 . กำหนดการรับสมัคร...

Read More

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์ ”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ รองศาสตราจารย์...

Read More

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Read More

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์