Computer Science

Chiang Mai University

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี และอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้าน DataAnalytics ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โรงเรียนพระหฤทัย และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณถนอม กองใจ ที่ได้รับตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 54 ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2562 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  • จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของประเทศ
  • ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี

Gallery