เจ้าหน้าที่

นางอริษา ทาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Tel: 053-943412 ต่อ 101
Email: arisa.t@cmu.ac.th

นางสาวณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Tel: 053-943412 ต่อ 105
Email: noo_noinnaja@hotmail.com

นางสาววราภรณ์ อินสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Tel: 053-943412 ต่อ 103
Email: insom.waraporn@gmail.com

นายประยูร ปันธิ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป


Tel: 053-943412 ต่อ 108
Email: prayoon.p@cmu.ac.th

นายสกล วงศ์เรือไชย
ช่างปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4


Tel: 053-943412 ต่อ 301
Email: sakon.w@cmu.ac.th

นางสาวณิชาภา นิลละออ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Tel: 053-943412 ต่อ 306
Email: audsaya.n@cmu.ac.th

นายพัฒน์พงษ์ ศิริกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Tel: 053-943412 ต่อ 306
Email: patpong.s@cmu.ac.th

นายถนอม กองใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Tel: 053-943412 ต่อ 307
Email: tanom.k@cmu.ac.th

นายสุทธิพงศ์ สุรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


Tel: 053-943412 ต่อ 309
Email: suttipong.s@cmu.ac.th, suttipong.net@gmail.com