Contact

ที่อยู่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0-5394-3412-16
ธุรการ : กด 0 หรือ 101
หลักสูตรปริญญาตรี : กด 103
หลักสูตรปริญญาโท-เอก : กด 105
โทรสาร : 0-5389-2281
Email : Compsci@cmu.ac.th

Facebook Fanpage : Computer Science CMU