Contact

ที่อยู่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ :  0-5394-3412-16 , 063-080-7969
ธุรการ : กด 0 หรือ 101
หลักสูตรปริญญาตรี : กด 103
หลักสูตรปริญญาโท-เอก : กด 105
Email : Compsci@cmu.ac.th
Line ID : cscmu
Facebook Fanpage :  Computer Science CMU