ทำเนียบผู้บริหาร

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรหงส์ โชติกอาภา


พ.ศ. 2531

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร


พ.ศ. 2531 - 2532

หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง


พ.ศ. 2532 - 2533

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ ลือชารัศมี


พ.ศ. 2533 - 2537

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ ลือชารัศมี


พ.ศ. 2537 - 2541

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์ ลือชารัศมี


พ.ศ. 2541 - 2542

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี ศมาวรรตกุล


พ.ศ. 2542 - 2546

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์วิไลพร สิริมังครารัตน์


พ.ศ. 2546 - 2550

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช


พ.ศ. 2550 - 2552

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง


พ.ศ. 2552 - 2556

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช


พ.ศ. 2556 - 2559

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม


พ.ศ. 2559 - 2562

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ


พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน