หลักสูตรการอบรม

  • Grader Workshop

    การอบรมหลักสูตร "การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนและแนะนำวิธีการใช้ระบบให้คะแนนอัตโนมัติ (CMS Grader) ในการสอนและประเมินผลนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์