การอบรมหลักสูตร “การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม”

การอบรมหลักสูตร "การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม" เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนและแนะนำวิธีการใช้ระบบให้คะแนนอัตโนมัติ (CMS Grader) ในการสอนและประเมินผลนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับอาจารย์ ครู หรือผู้สอนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นแบบบรรยายและปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานระบบ CMS Grader ได้ นอกจากนี้จะมีทักษะในการออกแบบโจทย์เพื่อใช้ในระบบ CMS Grader และสามารถต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการแข่งขันและการสอบได้

วัน-เวลาอบรม : 25-27 มีนาคม 2567 เวลา 9:00-16:30 น.

ช่วงเวลารับสมัคร : วันนี้ - 10 มีนาคม 2567

สถานที่อบรม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่าสมัคร : 2,500 บาท (รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างเรียบร้อยแล้ว)
*ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร

จำนวนผู้อบรมขั้นต่ำ : 10 คน***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
- โทร 063-080-7969 (คุณณัฐศิธธาอัญญ์ ฟูตระกูล)
- โทร 093-039-1337 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี เขียวกันยะ)

ขั้นตอนการสมัคร
- โอนเงินค่าสมัครจำนวน 2,500 บาท มายังธนาคารออมสิน หมายเลขบัญชี 020431864881 ชื่อบัญชี “การนำระบบให้คะแนนอัตโนมัติมาใช้ในการสอนเขียนโปรแกรม”
- กรอกข้อมูลการสมัครพร้อม upload หลักฐานการโอน ที่แบบฟอร์ม สมัครอบรม
- โปรดรอการติดต่อกลับในวันที่ 11 มีนาคม 2567 เพื่อยืนยันการจัดอบรม (กรณีต้องจองที่พักและตั๋วเดินทาง)

ความรู้พื้นฐาน/คุณสมบัติของผู้สมัคร : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้งาน Terminal / Command Line Interface เบื้องต้น

วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
- ทีมวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมเกรดเดอร์ TOI18-20

กำหนดการอบรม

หมายเหตุ: กำหนดการและเนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

*** ทั้งนี้หากจํานวนผู้สมัครไม่ถึง 10 คน ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดอบรมพร้อมทั้งคืนเงินค่าอบรมเต็มจํานวน