ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 เดือนมกราคม 2564

ตามที่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วง เดือนมกราคม 2564 เพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งกระบวนวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Online 100% พร้อมช่องทางการเรียนออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 4 - 24 มกราคม 2564 ดังรายการต่อไปนี้ โดยขอให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนตามช่องทางการติดต่อของแต่ละรายวิชาเพื่อรับทราบการนัดหมายต่อไป
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 19.00 น. ทางภาควิชาจะทำการอัพเดทข้อมูลรายวิชาอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

รหัสวิชา

กระบวนวิชา

ผู้สอน

Section

ช่องทาง

204101

INTRODUCTION TO COMPUTER

ผศ. วาสนา นัยโพธิ์

001, 002

Zoom

204113

PRINCIPLES OF COMPUTING

ผศ.ดร.เสมอแข สมหอม, อ.ดร.รัศมีทิพย์ วิตา

001, 002

MS Teams

204123

INTRODUCTION TO DATA SCIENCE

อ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว

001

Zoom

204202

IT & WEB DEVELOPMENT 

ผศ.ดร.เมทินี เขียวกันยะ

001

Zoom

204217

COMP PROG LANGUAGES

ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง, อ.ดร.ปราการ อุณจักร

701, 702

MS Teams

204232

COMP NET AND PROTOCOLS

ผศ.ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์, อ.ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ

001, 002

MS Teams + Zoom + Cisco Webex

204251

DATA STRUCTURES

ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ, อ.ดร.ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์

001,002,003

MS Teams + Zoom

204306

ETHICS FOR COMP PROF 

ผศ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

001

จัดทำคลิปให้นักศึกษาติดตามเนื้อหา + quiz ออนไลน์ตามเวลาที่ระบุใน FB กระบวนวิชา โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบติดตามเอง

204315

ORGAN OF PROG LANG

ผศ.ดร.วาริน เชาวทัต, อ.ดร.ปภังกร อิ่นแก้ว

001, 002

MS Teams + Zoom

204320

DATABASE MANAGEMENT

ผศ.ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

001

MS Teams + Zoom

204355

COMPETITIVE PROGRAMMING

ผศ.ดร.จักริน ชวชาติ

001

Zoom + Facebook Group

204362

OBJECT-ORIENTED DESIGN

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง, ผศ.ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา

001, 002

MS Teams

204422

DATA WAREHOUSING

ผศ.ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์

001

MS Teams + Zoom

204423

 DATA MINING

อ.ดร.ประภาพร เตชอังกูร

001

Zoom

204424

ONTOLOGY DESIGN & DEVELOPMENT

ผศ.ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง

001

MS Teams

204443

COMPUTER SYSTEM SECURITY

อ.ดร.นพรัตน์ วนิชชานันท์

001

อาจเป็น interactive real-time communication 

204456

MACHINE LEARNING

ผศ.ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง

001

204454

COMBINATORAIL OPT ALGO & PROG

ผศ.ดร.วัฒนา จินดาหลวง

001

MS Teams + Zoom

204482

SIMULATION AND MODELLING

ผศ.ดร.เสมอแข สมหอม

001

MS Teams

204483

COMPUTER VISION

ผศ.ดร.วัฒนา จินดาหลวง

001

MS Teams + Zoom

204490

RESEARCH IN COMPUTER SCIENCE

ผศ.ดร.วัชรี จำปามูล, รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

001, 002

Zoom

204735

COMPUTATION AND ALGORITHMS

รศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

001

Zoom

204792

RES METHODOL IN COMP SCI

ผศ.ดร.วัชรี จำปามูล

001