อาจารย์

อาจารย์ ดร.สุธาสินี โทวุฒิกุล
รักษาการแทนผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์

Dr.Sutasinee Thovuttikul
Tel:
053-943412 ต่อ 119
Email: sutasinee.th@cmu.ac.th
Research Interests: Human-computer interaction, Human behavior and interaction Simulation, Social behavioral analysis and design for Different Cultural Communication, Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR)


Personal Website| e-Scholar

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Associate Professor Dr.Ekkarat Boonchieng
Tel:
053-943412
Email: ekkarat@boonchieng.net
Research Interests: data communication, computer networking, computer security, computer graphics, image processing, cloud computing, IOT, blockchain, data science and biomedical engineering.


Personal Website |e-Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

Assistant Professor Dr.Dussadee Praserttitipong
Tel:
053-943412 ต่อ 121
Email: dussadee.p@cmu.ac.th
Research Interests: Data Warehousing, Recommender Sysytem, Knowledge Discovery, Software Engineering, Education Data Mining


Personal Website |e-Scholar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Assistant Professor Dr.Suphakit Awiphan
Tel:
053-943412 ต่อ 116
Email: suphakit_a(at)outlook.com
Research Interests: Adaptive Video Streaming, Multimedia Networks, Future Internet Architecture, P2P Networks


Personal Website |e-Scholar

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์

Dr.Worawut Srisukkham
Tel:
053-943412 ต่อ 211
Email: worawut.s@cmu.ac.th
Research Interests: Machine Learning, Neural Networks, Image Processing, Computer Hardware Interfacing and Controlling System, Intelligent Medical Diagnosis, Human Blood Diagnosis to Identify Cancer


Personal Website |e-Scholar