ขอขอบคุณบริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด ที่เข้ามาอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในหัวข้อ AI Engineering Course & Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ของบริษัท

เมื่อวันที่ 10-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

#การเรียนรู้นอกห้องเรียน #CSCMU

Translate