คณะครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ได้เข้าร่วมหารือกับหัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer) เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะ และความสามารถพิเศษกับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
.
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพัฒนาศักยภาพแก่นักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์ในครั้งนี้ #บริการวิชาการ #ห้องเรียนพิเศษ #CSCMU

Translate