ซึ่งในกิจกรรมเป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากอาจารย์ และผู้เข้ารับฟัง
.
กิจกรรมนี้ยังช่วยให้นักศึกษาได้แสดงผลงานและพัฒนาทักษะการนำเสนอ รวมถึงการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกการทำงานต่อไป

CSCMU #อยากให้คุณรู้จักเรามากขึ้น

Translate