ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอขอบคุณ บริษัท มะนาว ซอฟต์แวร์ จํากัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาบรรยายให้ความรู้ แก่น้อง ๆ วิทย์คอม 🤩

⭐ในหัวข้อ “Beyond the Basics: Mastering Web Development”

📅 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

#เติมเต็มความรู้ใหม่ๆนอกห้องเรียน

Translate