วันนี้นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีโอกาส
อบรมหัวข้อพิเศษ “How to implement Hexagonal Architecture in GO?”
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร จาก Arise by INFINITAS มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

.

ขอขอบคุณทางวิทยากร และทีมงานที่ได้มาให้ความรู้ที่อัดแน่น และยังสนุกกับการได้เรียนรู้ภาษา GO ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

#การเรียนรู้นอกห้องเรียน#ArisebyINFINITAS#AriseTechTalent#golang#CMU#computerscience#CSCMU

Translate