ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel ให้กับ บริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2566 และ วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เวลา 9.00 – 16.30 น.ห้อง CSB308

Translate