ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

#cscmu#compsci#nondegree

Translate