ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและคณาจารย์ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับคัดเลือกผลงานไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2023) จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลงานทั้งหมดถูกตีพิมพ์ในรายงานการประชุม (proceedings) และสามารถค้นหาได้ผ่านทาง IEEE Xplore และในฐานข้อมูล Scopus

นายสุทธิพันธ์ ประนันแปง นายธีรดนย์ ไทยยันโต ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา ได้นำเสนอผลงาน “Whole-Exome Sequencing (WES) Analysis for ABO Subgroups Identification” ซึ่งเป็นงานวิจัยโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับแขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์

นายภาคิน ศิวธรรมรัตน์ ร่วมกับ นายแพทย์ปาณัสม์ เจษฎาพร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ จากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงาน “Multi-Task Learning Frameworks to Classify Food and Estimate Weight From a Single Image” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทำระหว่างเรียนชั้นปีที่ 4 ก่อนจบการศึกษาจากศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.กรพรหม พิกุลแก้ว ได้นำเสนอในหัวข้อ “Enhancing Brain Tumor Detection with Gradient-Weighted Class Activation Mapping and Deep Learning Techniques” โดยงานวิจัยนี้เป็นงานที่จัดทำโดยอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

Kudakwashe Vhito นักศึกษาระดับปริญญาโท ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต ได้นำเสนอผลงาน “Steganography with Adaptable Separate Encrypted Code of Hidden Confidential Information”

Translate