ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดย Mr. Tependra Lohumi, Chief Technology & Digital Officer พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในการสร้างความร่วมมือ เพื่อพัฒนานักศึกษาภาควิชาฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ผ่านโครงงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน

Translate