การบรรยายพิเศษ Special Lecture in Human-Computer Interaction
โดยอาจารย์จาก Department of Computer Science, National University of Singapore.

หัวข้อ : Towards the next generation interactive computing
โดย Dr. Shengdong Zhao Associate Professor (https://www.shengdongzhao.com/).

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 11.00 – 12.00 น.ณ ห้อง CSB100 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Special lecture from Department of Computer Science, National University of Singapore
Special Lecture in Human-Computer Interaction.
Topic : Towards the next generation interactive computing
Speaker : Dr. Shengdong Zhao Associate Professor (https://www.shengdongzhao.com/)

Translate