ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ”

Translate