ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ”นายธเนศ สิงห์ลอ” นักศึกษาระดับปริญญาโท แบบ 2 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 🥳🤩 การประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ระดับบุคคล ในบทบาทของนักวิจัย นักพัฒนา ผู้ให้บริการ 📣 ในพิธีมอบรางวัลการประยุกต์ใช้งานแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น แวนดาแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Translate