ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ รหัส 600532005 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภท Oral Presentations 🥳

📒 ในหัวข้องานวิจัย “การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความซับซ้อนของตัวแบบที่มีผลต่อความทนทานของโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัตนาการต่อฉลากรบกวนแบบสุ่ม (Analysis of Model Complexity Factors Affecting the Robustness of Convolutional Neural Network Towards Random Label Noise)

📌 ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global Goals, Local Actions : Looking Back and Moving Forward 2021” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

CSCMU #นำเสนอผลงาน

Translate