ขยายวันกรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์
• นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ที่ประสงค์จะขอ add กระบวนวิชา 204100 ในเทอม 1/2564 ด้วยเหตุผลเป็นกระบวนวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรที่บังคับให้เรียนวิชา 204100 เท่านั้น
• ขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม https://cmu.to/204100Add12564
และแนบไฟล์เอกสาร / ลิงค์ข้อมูลแผนการศึกษาของหลักสูตร


ภายในวันที่ 24 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.

Translate