ทางภาควิชาฯ ขอปรับรูปแบบวิธีการสอบคัดเลือกเข้า ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีข้อเขียน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ (Online ผ่านโปรแกรม Zoom)
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

*ทั้งนี้ รายละเอียดในการสอบ จะแจ้งแก่ผู้สมัครผ่านทาง e-mail หรือ โทรศัพท์

Translate