ตัวแทนคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสเข้าร่วมหารือการทำวิจัยร่วมกัน กับธนาคารแห่งประเทศไทย ในด้าน Stochastic Decision และ Natural Language Processing รวมถึงความร่วมมือในด้านฝึกงาน และสหกิจศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงาน• คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยคณบดี อดีตหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสถิติ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยวิทยาการข้อมูล และหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์• คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหัวหน้ากลุ่มบูรณาการวิทยาการข้อมูล • คณะเศรษฐศาสตร์ โดยหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐมิติ • สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศณ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

Translate