ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม CMUgency มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา และเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป
📌ทีม CMUgency เป็น 1 ใน 3 ทีมตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการประกวดแผนธุรกิจที่เริ่มต้นจากงานวิจัย Research to Market : R2M 2020 ซึ่งจัดโดย Innovative Startup CMU อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: STeP
📌โดยคว้ารางวัลชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานวิจัยเครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน สำหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่างนำส่งบนรถฉุกเฉิน
📌 ซึ่งทีม CMUgency นี้เป็นการรวมตัวจากหลายคณะ ประกอบไปด้วย

  • นายกฤษกร เย็นสุขศิริ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • นายศิรวิชย์ ศรรักษ์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์
  • นายเทมส์นที ศรีวิราช คณะบริหารธุรกิจ
  • นายคณาธิป สินธุเศรษฐ คณะเศรษฐศาสตร์
Translate