ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมบริจาคเข้า “กองทุนภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ภายใต้กองทุนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบสนับสนุนทุนการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ในระบบรับบริจาค คณะวิทยาศาสตร์ (SCI E-DONATION)

โดยเงินที่ท่านบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สองเท่าของจำนวนเงินบริจาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-943414-16 ต่อ 101
หรือทางอีเมล arisa.t@cmu.ac.th

Link ระบบรับบริจาค

Translate