ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Published on