ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากกระบวนวิชา 204100 (IT AND MODERN LIFE)

เว็บไซต์กระบวนวิชา https://www2.cs.science.cmu.ac.th/courses/204100/doku.php

Facebook รายวิชา https://www.facebook.com/groups/20S1.204100/

Translate