รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2)

https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-content/uploads/2020/05/Thai-1-2563Round2.pdf.pdf

Admission to International Graduate Programs 1st Semester (Academic Year 2020)

https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-content/uploads/2020/05/International-1-2020Round2.pdf.pdf

ประกาศเพิ่มเติม เรื่องการส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ

· สถาบันภาษาจะจัดทดสอบให้กับนักศึกษาเก่า รวมทั้งนักศึกษาใหม่ รหัส 63 เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป โดยจะเปิดการทดสอบให้ทุก ๆ 10 วันโดยประมาณ

· หากนักศึกษาประสงค์จะสอบในช่วงนี้ ขอให้เขียนคำร้องทั่วไปส่งที่งานบริการการศึกษาฯ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อคณะจะได้รวบรวมส่งให้สถาบันภาษาโดยตรงต่อไป

· ให้ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ ภายในภาคการศึกษาที่ 1/63

ทั้งนี้ การจัดสอบจะเป็นแบบออนไลน์ ราคา 500 บาท

Translate