ภาพบรรยากาศ Workshop เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนแก่ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Published on