ภาพบรรยากาศงานรับขวัญบัณฑิต ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561