รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กำหนดการรับสมัคร
วันที่ 1 พ.ย. 2562 – วันที่ 30 เม.ย. 2563

Link สมัครเรียน
http://admission.grad.cmu.ac.th/admissions/indexth.php

ปริญญาโท
– แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)
– แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
– แบบ 3 (แผน ข ภาคพิเศษ)

ปริญญาเอก
– แบบ 1.1 ฐานโท
– แบบ 2.2 ฐานตรี

กำหนดการสอบข้อเขียน
– ปริญญาโท  วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
– ปริญญาเอก *ไม่มีสอบ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
– ปริญญาโท วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
– ปริญญาเอก วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.


Translate