รับสมัครเข้าร่วมการอบรม BLOCKCHAIN

Published on

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาของภาควิชา เข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อ Business Transformation with Blockchain ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CSB 309