ทีมอาจารย์นักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารายงานผลการวิจัยและให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนำเสนอผลการวิจัยใน “โครงการนวัตกรรมฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสันด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะผ่านการกระตุ้นสมอง” ซึ่งเป็นโครงการที่มีความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะแพทย์ศาสตร์

โดยทีมนักวิจัยจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุรี เตชะวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ศรีสุขคำ

Translate