หน้าหลัก >เกี่ยวกับภาค > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
2531 หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรหงส์  โชติกอาภา
2531-2532 หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรภพ วงศ์ละคร 
2532-2533 หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุสันติ์ เชื้อหงษ์ทอง
2533-2537 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ   ลือชารัศมี
2537-2541 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ   ลือชารัศมี
2541-2542 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์   ลือชารัศมี  
2542-2546 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ศมาวรรตกุล
2546-2550 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์วิไลพร   สิริมังครารัตน์
2550-2552 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ   ไชยจารุวณิช
2552-2556 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง    
2556-2559 หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ   ไชยจารุวณิช   
2559-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข   สมหอม