ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นจากการเป็น กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อยู่ภายในภาควิชาคณิตศาสตร์ และเปิดสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2526 ในปีการศึกษา2530...
 • การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

  การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประจำปี 2558

  ในวันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิการยน 2558
  ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  อ่าน 391
 • ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  อ่าน 1844
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  คณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

   

  อ่าน 1905