หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

การวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (INTELLIGENT DATA ANALYSIS)

เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกและค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กร จึงนำมาสู่การเปิดหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Data Analysis) หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกรจัดดำเนินการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการวิจัยกับข้อมูลหลายประเภท นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกภาคปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ โดยใช้ข้อมูลจริงตามความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไปวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พัฒนากำลังคนให้มีความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับองค์กร
วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะและค้นหาข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรการรับนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาต่อรุ่น 25 คน จำนวน 1 รุ่นต่อปี
ปีการศึกษาในการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ปีการศึกษา 2562
ระยะเวลาในการเรียน 360 ชม. (ทฤษฎี 90 ชม. , ปฏิบัติ 270 ชม.)คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องเป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน หรือ
2. เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจแผนการศึกษา

เดือนที่ 1, 2
204728 Data Manupulation 3 หน่วยกิต
เดือนที่ 3, 4
204725 Data Analytics and Machine Learning 3 หน่วยกิต
เดือนที่ 5, 6, 7, 8
2047XX Project-based learning in Data Analysis 6 หน่วยกิตรายวิชาที่เปิดสอน

รหัสวิชา ชื่อกระบวนวิชา
CS725 (204725) การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
(Data Analytics and Machine Learning)
ตัวแบบการทำนายการวิเคราะห์การจัดกลุ่มการจัดหมวดหมู่การวิเคราะห์ถดถอยการให้คะแนนและการจัดลำดับการเรียนรู้โครงสร้างการเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอนการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง Predictive analytics, cluster analysis, classification, regression analysis, scaring and ranking, structure learning, semi-supervised learning, reinforcement learning.
CS728 (204728) การจัดดำเนินการข้อมูล
(Data Manupulation)
การแทนและการได้ข้อมูล การแปลงและการตรวจชำระข้อมูล การประมวลผลคุณลักษณะ กระบวนการของ การสกัด การแปลงและการบรรจุ (อีทีแอล) การนำเสนอข้อมูล Data representations and acquisitions, data transformation and cleansing, feature processing, process of extraction transformation and load (ETL), data presentation.
CS7XX (2047XX) การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Project-based learning in Data Analysis)
การฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเรียนรู้ของเครื่องกับข้อมูลจริง การปฏิบัติงานจริง ณ หน่วยงานหรือสถานประกอบการ การแปลผลและประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผลการวิเคราะห์ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูล Practice to analyze real data with machine learning, On-site practice, Interpretation and evaluation of analysis results, Conclusion of analysis results, Suggestion for solving problems or utilizing analysis resultsวิธีการสมัครและเอกสาร

1. หนังสือนำส่งจากบริษัท
2. Curriculum Vitae (CV)
3. กรอกใบสมัครโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่