หน้าหลัก > บุคลากร > อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม
หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
053-943411 ต่อ 102 samerkae.s@cmu.ac.th,samnoi@yahoo.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/samerkae/
Evolutionary Algorithm (Neural Net, Fuzzy, GA, Swarm Algo.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี   ประเสริฐธิติพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการ
053-943411 ต่อ 121 dussadee.p@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/dussadee/
Data Warehousing, Recommender Sysytem, Knowledge Discovery
อาจารย์ ดร.จักริน ชวชาติ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการนักศึกษา
053-943411 ต่อ 213 jakarin.c@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/jakarin/
Network Design Problems and Graph Theory, P2P Network
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
053-943411 rattasit.s@cmu.ac.th,
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/rattasit/
Natural Language Processing (NLP)
อาจารย์ ดร.วิจักษณ์   ศรีสัจจะเลิศวาจา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
053-943411 ต่อ 124 wijak.cscmu@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/wss/
Information Retrieval, Knowledge Discovery
อาจารย์ ดร.วรวุฒิ   ศรีสุขคำ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะวิทยาศาสตร์
053-943411 ต่อ 211 worawut.s@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/worawut/
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช
รองศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 115 jeerayut.c@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/jeerayut/
Bioinformatics, Machine Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง
รองศาสตราจารย์
053-943411 ekkarat@boonchieng.net
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/ekkarat/
Network
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี   จำปามูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 122 wjumpa@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/watcharee/
Software Engineering (Formal Method), Embeded Sys., Modeling and Simulation
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมทินี   เขียวกันยะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 113 matinee@cs.science.cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/matinee/
Software Metrics, Software Improvement, O-O Technology
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุรี   เตชะวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 114 churee.t@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/churee/
Metadata and Ontology Engineering
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล    บุญคุ้มพรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 218 chumphol.b@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/chumphol/
Pattern Recognition, Data Mining, Data Science
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริน เชาวทัต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
053-943411 ต่อ 118 varin.ch@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/varin/
Image Processing, Computer Graphics, Computer Vision (or Machine Vision)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วาสนา   นัยโพธิ์  
ผู้ช่วยศาตราจารย์
053-943411 ต่อ 119 wassanacs@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/wassana/
 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์  วนิชชานันท์
อาจารย์
053-943411 ต่อ 126 noparutceess@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/noparut/
 
อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง  
อาจารย์
053-943411 ต่อ 221 areerat.t@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/areerat/
Database, Query Optimization
อาจารย์ ดร.ปราการ อุณจักร
อาจารย์
053-943411 ต่อ 119 fortmanpung@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/prakarn/
Evolutionary Computing, Optimization
อาจารย์ ดร.ศุภกิจ อาวิพันธุ์
อาจารย์
053-943411 ต่อ 116 suphakit_a(at)outlook.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/suphakit/
Multimedia Networking, P2P Network
อาจารย์ ดร.รัศมีทิพย์ วิตา
อาจารย์
053-943411 ต่อ 215 ratsameetip@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/ratsameetip/
Security management, webservice, ontology and semantic
อาจารย์ ดร.จักรเมธ บุตรกระจ่าง
อาจารย์
053-943411 ต่อ 214 jakramate.b@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/jakramate/
Machine learning
อาจารย์ ดร.วัฒนา    จินดาหลวง
อาจารย์
053-943411 ต่อ 117 wjindaluang@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/wattanawattana/
Approximation Algorithms, Graph Theory
อาจารย์ ดร.ประภาพร   เตชอังกูร
อาจารย์
053-943411-13 ต่อ 216 prapaporn.techaang@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/prapaporn/
-
อาจารย์เบญจมาศ   ปัญญางาม
อาจารย์
053-943411 ต่อ 112 bpanyangam@yahoo.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/benjamas/
 
อาจารย์กิตติพิชญ์ คุปตะวาณิช (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์
053-943411 ต่อ - kittipitch.cmu@gmail.com
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/kittipitch/
Simulation Modeling
อาจารย์ฐาปนพงษ์ รักกาญจนันท์ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์
053-943411 ต่อ - thapanapong.r@cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/THAPANAPONG/
Image Processing, Computer Vision, Artificial Intelligence, Machine Learning
อาจารย์สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ (ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์
053-943411 ต่อ - sitthichoke@cs.science.cmu.ac.th
http://www.cs.science.cmu.ac.th/person/sitthichoke/
Bioinformatics