หน้าหลัก > บุคลากร > เจ้าหน้าที่
นางอริษา ทาทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-943412 ต่อ 101 arisa.t@cmu.ac.th
-
นางสาวณัฐศิธธาอัญญ์   ฟูตระกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-943412 ต่อ 105 noo_noinnaja@hotmail.com
-
นางสาววราภรณ์  อินสม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
053-892367 ต่อ 103 insom.waraporn@gmail.com
-
นายประยูร    ปันธิ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
053-943412 ต่อ 108 prayoon.p@cmu.ac.th
-
นายสกล  วงศ์เรือไชย
ช่างปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
053-943412 ต่อ 301 sakon.w@cmu.ac.th
-
นางสาวณิชาภา   นิลละออ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-943412 ต่อ 306 audsaya.n@cmu.ac.th
-
นายพัฒน์พงษ์  ศิริกุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-943412 ต่อ 302 patpong.s@cmu.ac.th
-
นายถนอม  กองใจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-943412 ต่อ 307 tanom.k@cmu.ac.th
-
นายสุทธิพงศ์  สุรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
053-943412 ต่อ 309 suttipong.s@cmu.ac.th,
suttipong.net@gmail.com
-