หน้าหลัก > หลักสูตร > ปริญญาโท
ปริญญาโทแบบ 2
(แผน ก แบบ ก2)
ปริญญาโทแบบ 3
(แผน ข)
เกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษา
ค่าธรรมเนียม มคอ.2
ปริญญาโทแผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรแผน ก จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิตประกอบด้วย
ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1. กระบวนวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ 13 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)


3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
204753 ทฤษฎีการคำนวณ
204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
ทฤษฎี
204752 ทฤษฎีและภาษาของการจำลอง
204754 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
204755 โครงข่ายประสาทและตรรกศาสตร์แบบฟัซซี
204731 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
204741 หลักการภาษาโปรแกรม
204742 การออกแบบและการสร้างตัวแปลชุดคำสั่ง
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
204714 แนวคิดขั้นสูงในระบบปฏิบัติการ
204716 การประมวลผลแบบขนาน
204717 การโปรแกรมแบบคอนเคอร์เรนท์
204761 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
204763 ระบบแบบกระจาย
ระบบสารสนเทศ
204722 การค้นคืนสารสนเทศ
204723 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
204724 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
204726 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล
204727 เทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงธุรกิจ
204732 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
204733 การจัดการโครงงานซอฟต์แวร์
204734 เทคโนโลยีเชิงวัตถุและการพัฒนา
204764 ปัญญาประดิษฐ์
204765 ระบบชำนาญการ
204766 คอมพิวเตอร์กราฟิก
204767 การประมวลผลภาพ
204771 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
204772 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
204773 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ
204774 เหมืองข้อมูล
204779 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
204789 หัวข้อพิเศษทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือกระบวนวิชาอื่นตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ ไม่มี
1.2.2 กระบวนวิชาเลือก (ถ้ามี) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
เลือกจากสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์ เช่น สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
2. กระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีขั้นสูง ไม่มี

ข. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
12
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ค.กระบวนวิชาไม่นับหน่วยสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา
อาจแนะนำให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
204700 โครงสร้างข้อมูลและภาษาโปรแกรม และ/หรือ
204701 เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceedings)โดยผลงานที่เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม(Full Paper) และมีชื่อ
ของนักศึกษาเป็นชื่อแรกจำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง

หมายเหตุ กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ว.คพ.,204)

แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ
204711 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
204735 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก   3 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์
204753 ทฤษฎีการคำนวณ  3 หน่วยกิต
204792 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต
วิชาเลือก   3 หน่วยกิต
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
204791 สัมมนาปริญญาโททางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก   8 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
204799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 9 หน่วยกิต
สอบวิทยานิพนธ์
  รวม 9 หน่วยกิต