หน้าหลัก > หลักสูตร > ปริญญาเอก
ปริญญาเอก แผน ก
แบบ 1.1
ปริญญาเอก แผน ก
แบบ 2.2
เกณฑ์การสำเร็จ
การศึกษา
ค่าธรรมเนียม มคอ.2
ปริญญาเอก แผน ก แบบ 1.1
หลักสูตรแผน ก แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตประกอบด้วย
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
ก. วิทยานิพนธ์
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ข. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบไปด้วย
1. นักศึกษานำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเป็นจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ภาคการศึกษา และร่วมกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ ของภาควิชา
2. การตีพิมพ์และเผยแพร่วิทยานิพนธ์
2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติฉบับเต็ม ซึ่งได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง ก่อนการตีพิมพ์ โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง
2.2 นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
ฉบับเต็ม (Full paper) โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาปกติ
ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา
2 หน่วยกิต
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
ง. การสอบวัดคุณสมบัติ
1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นคำร้องการขอสอบใหม่
การสอบแก้ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครั้งแรก
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
3. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
แผนการศึกษา หลักสูตรแผน ก แบบ 1.1

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย -
สอบวัดคุณสมบัติ -
เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ -
สอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ -
204891 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง -
  รวม -
ภาคการศึกษาที่ 2
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก์ 6
สัมมนา
  รวม 6 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
สัมมนา
  รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
สัมมนา
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
204898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 6 หน่วยกิต
สอบวิทยานิพนธ์
  รวม 6 หน่วยกิต