หน้าหลัก > หลักสูตร > ปริญญาตรี
ป.ตรี หลัง2554 ป.ตรี ก่อน2554 ป.ตรี พ.ศ. 2559
ปริญญาตรี หลักสูตร หลังปี 2554 ( รายละเอียดรายวิชา Click ) ( แผนผังหลักสูตร Click )
( แผนผังหลักสูตร Click for MINOR )
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร 30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
ให้เลือก 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
ให้เลือก 2 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
- วิชาแกน         24 หน่วยกิต
- วิชาเอก         ไม่น้อยกว่า 55 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับร่วม 43 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับประจำแผน
     แผน 1 3 หน่วยกิต
     แผน 2 6 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
     แผน 1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     แผน 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- วิชาโท        ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3 กระบวนวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
      1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
001101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ
001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
      1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
         เลือก 3 กระบวนวิชาจากกระบวนวิชาต่อไปนี
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
009103 การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
013110 จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
050100 การใช้ภาษาไทย
154104 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
176100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่
701103 การบัญชีทั่วไป
702101 การเงินในชีวิตประจำวัน
703103 การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
751100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
851100 การสื่อสารเบื้องต้น
851103 ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
      1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ
201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์
      1.4 ) กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
         เลือก 1 หน่วยกิตจากกระบวนวิชาต่อไปนี่
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
057121 ฟุตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057122 ว่ายนํ้าเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057123 วอลเลย์บอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057125 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057126 บาสเก็ตบอลเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057127 แบดมินตันเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057128 เทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057129 เทเบิ้ลเทนนิสเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
057130 กอล์ฟเพื่อชีวิตและการออกกำลังกาย
201192 ดอยสุเทพศึกษา
หรือกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เปิดสอนเพิ่มเติมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
      2.1 ) วิชาแกน 24 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
202111 ชีววิทยา 1
203111 เคมี 1
203115 ปฏิบัติการเคมี 1
206111 แคลคูลัส 1
206112 แคลคูลัส 2
206281 คณิตศาสตร์ดีสครีต
207117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
207187 ฟิสิกส์ 1
208263 สถิติเบื้องต้น
      2.2 ) วิชาเอก 55 หน่วยกิต
         วิชาเอกบังคับร่วม 43 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
204111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
204112 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
204222 หลักการของระบบฐานข้อมูล
204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
204251 โครงสร้างข้อมูล
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
204341 ระบบปฏิบัติการ
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ
             หรือ 204364 การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์
204363 ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์
204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
204452 ทฤษฎีการคำนวณ
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
204491 การค้นคว้าอิสระ 1
204499 การค้นคว้าอิสระ 2
         วิชาเอกบังคับประจำแผน
         (ก) แผน 1
3 หน่วยกิต
204398 การฝึกงานคอมพิวเตอร์
         (ข) แผน 2
6 หน่วยกิต
204496 สหกิจศึกษา
         วิชาเอกเลือก ต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 300 หรือ 400 ขึ้นไป
         (ก) แผน 1 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
โดยที่จะต้องเป็นกระบวนวิชาระดับ 400 อย่างน้อย 6 หน่วยกิต
         (ข) แผน 2 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยทั้งสองแผนเ ลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี
    - กระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากกระบวนวิชาเอกบังคับร่วม
       และกระบวนวิชาเอกบังคับประจำแผน
    - กระบวนวิชาคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
206325 พีชคณิตเชิงเส้น
206327 ทฤษฎีจำนวน 1
206355 วิธีเชิงตัวเลข
206370 ความน่าจะเป็น 1
206423 เวฟเลทส์
206427 ทฤษฎีจำนวน 2
206455 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
206467 นิวรอลเนทเวิร์ค
206481 ทฤษฎีกราฟ
      2.2 ) วิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- นักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาโท สามารถเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดๆ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ ที่ปรึกษา
- นักศึกษาที่ไม่ต้องการเรียนวิชาโท ต้องเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
   ในระดับ 300 หรือ 400 ในส่วนเพิ่มของกระบวนวิชาเอกบังคับประจำแผน
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกเรียนกระบวนวิชานอกเหนือจากวิชาเอกและวิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
201110 คณิตศาสตร์บูรณาการ 3 หน่วยกิต
202111 ชีววิทยา 1 4 หน่วยกิต
203111 เคมี 1 3 หน่วยกิต
203115 ปฏิบัติการเคมี 1 1 หน่วยกิต
204111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต
206111 แคลคูลัส 1 3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
001102 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
201111 โลกแห่งวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
204112 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 หน่วยกิต
206112 แคลคูลัส 2 3 หน่วยกิต
207117 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 หน่วยกิต
207187 ฟิสิกส์ 1 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 หน่วยกิต
204211 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 หน่วยกิต
204231 การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
206281 คณิตศาสตร์ดีสครีต 3 หน่วยกิต
208263 สถิติเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
001202 ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3 หน่วยกิต
204222 หลักการของระบบฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต
204251 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
204306 จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร 1 หน่วยกิต
204341 ระบบปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต
204363 ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
204451 การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม 3 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 3 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
  รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม 3 หน่วยกิต
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ  
หรือ 204364 การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
204452 ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วยกิต
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
  รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2
201191 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 หน่วยกิต
204315 การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม 3 หน่วยกิต
204362 การออกแบบเชิงวัตถุ  
หรือ 204364 การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์ 3 หน่วยกิต
204452 ทฤษฎีการคำนวณ 3 หน่วยกิต
204490 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
วิชาโท 6 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 1
204398 การฝึกงานคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
204491 การค้นคว้าอิสระ 1 1 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 400 6 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
  รวม 13 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 1 แผน 2
204491 การค้นคว้าอิสระ 1 1 หน่วยกิต
204496 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
  รวม 7 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 1
204499 การค้นคว้าอิสระ 2 2 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวม 11 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2 แผน 2
204499 การค้นคว้าอิสระ 2 2 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือกระดับ 300 หรือ 400 3 หน่วยกิต
วิชาโท 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  รวม 14 หน่วยกิต