หน้าหลัก > ติดต่อภาควิชา

ดู ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-3412
ธุรการ : กด 0 หรือ 101
หลักสูตรปริญญาตรี : กด 103
หลักสูตรปริญญาโท-เอก : กด 105
โทรสาร : 0-5389-2281
E-mail : compsci@cmu.ac.th