หน้าหลัก >เกี่ยวกับภาค > ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จะเป็นผู้นำในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ
พันธกิจ
1.  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
      ทางวิชาการและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
2.  ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในสาขา
      วิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถนำไปแก้ไขปัญหา
      และพัฒนาสังคมของประเทศ 
3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการ
      ของชุมชนและประเทศ 
4.  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดี
 
ภารกิจ
แนวทางการบริหารงานภาควิชาฯเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
พันธกิจ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
  • 1.  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
  • 2.  ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษา
  • 3.  ยุทธศาสตร์การวิจัย
  • 4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน
  • 5. ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม
  • 6.  ยุทธศาสตร์กิจการนักศึกษา
  • 7. ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา