ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ป.โท ภาคพิเศษ)

อ่าน 1,683
ประกาศภาควิชาฯ เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาผล Compre เทอม 1_56
อ่าน 1,331
ปฏิทินกิจกรรมและตารางเรียน หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
อ่าน 1,275
คณะวิทย์อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีการทดสอบก่อนการเรียน เพื่อแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนได้ทดสอบการสื่อสารกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 

อ่าน 1,494
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับผู้แทนจาก National Central University ประเทศไต้หวัน

รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ ให้การต้อนรับ Prof. Neng-Huei Lin&nbsผู้แทนจาก Department of Atmospheric Sciences, National Central University ประเทศไต้หวันในโอกาสการเข้าเยี่ยมคารวะคณบดี

อ่าน 982
ผู้บริหารคณะวิทย์ร่วมงานแถลงข่าว Biogas 1,000 ฟาร์ม ร่วมใจ กู้วิกฤติไฟฟ้าดับ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว Biogas 1,000 ฟาร์ม ร่วมใจ กู้วิกฤติไฟฟ้าดับของสถาบันวิจัย

อ่าน 817
คณะวิทยาศาสตร์รับมอบ กล้องถ่ายภาพ Single Atom จาก ม.เทคโนโลยีมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ส่งมอบกล้องสำหรับถ่ายภาพ Single Atom ให้แก่ห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์อะตอมควอนตัม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการวิจัยชั่วคราว โดยมีร

อ่าน 690
ผู้บริหารคณะวิทย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ร.ร.สาธิต มช.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มช. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556...

อ่าน 723
พิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ และนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจัดโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสำนักงาน...

อ่าน 789